1. TWOJEWZORY.PL

Regulamin Serwisu internetowego www.twojewzory.pl

I. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu internetowego https://twojewzory.pl/ prowadzonego przez Operatora Serwisu, a także zasady nabywania i korzystania z oferowanych za jego pośrednictwem produktów i usług, w tym tryb zawierania umów na odległość oraz świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu.
 2. Każdy Użytkownik Serwisu jest obowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu.

II. Definicje

 1. Autor – osoba fizyczna będąca twórcą Wzoru Dokumentu.
 2. Dostawca Usług Płatniczych – system płatności Przelewy24, którego operatorem jest PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pastelowej 8, 60-198 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, numer REGON 301345068. Więcej informacji na temat Dostawcy Usług Płatniczych, w tym dane do kontaktu, znajdują się na stronie internetowej Dostawcy Usług Płatniczych pod adresem: https://www.przelewy24.pl/.
 3. Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Serwisie umożliwiający utworzenie Konta.
 4. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Wzoru Dokumentu do Koszyka oraz określenie warunków Umowy, w tym sposobu dostawy i płatności.
 5. Klient – Użytkownik, który w ramach Serwisu zawarł lub zamierza zawrzeć Umowę z Operatorem Serwisu.
 6. Konsument – osoba fizyczna zawierająca z Operatorem Serwisu umowę w ramach Serwisu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Konto – konto Klienta w Serwisie, na którym są gromadzone dane podane przez Klienta, w tym dane  osobowe oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Serwisie.
 8. Newsletter – informacja w formie elektronicznej o nowościach pojawiających się w serwisie (nowe Wzory Dokumentów, nowe Usługi, nowe Treści) przesyłana do Użytkowników zapisanych do listy mailingowej.
 9. Operator Serwisu – Dawid Kowalczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Dawid Kowalczyk Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Młyńska nr 12 lok. 27, 31-474 Kraków, NIP: 6312189602, świadczący usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
 10. Polityka Prywatności – polityka prywatności i plików cookies dostępna pod adresem: https://twojewzory.pl/index.php/polityka-prywatnosci/.
 11. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, zawierająca z Operatorem Serwisu umowę w ramach Serwisu, której przedmiot jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 12. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem: https://twojewzory.pl/index.php/regulamin/.
 13. Serwis – prowadzony przez Operatora Serwisu serwis internetowy „Twoje Wzory” dostępny pod adresem: https://twojewzory.pl/.
 14. Treści – publikacje zamieszczone w Serwisie.
 15. Umowa – umowa o dostarczenie treści cyfrowych (licencji) w postaci Wzoru Dokumentu lub Usługi, zawierana na odległość pomiędzy Operatorem Serwisu a Klientem za pośrednictwem Serwisu.
 16. Usługa – usługa konsultacji Wzoru Dokumentu oferowana za pośrednictwem Serwisu.
 17. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu, w tym podmioty wymienione w pkt II ust. 1, II ust. 5, II ust. 6 i II ust. 11 niniejszego Regulaminu.
 18. Wzór Dokumentu – dostępna w Serwisie treść cyfrowa w postaci wzoru umowy, wzoru pisma procesowego lub innego rodzaju wzoru pisma będąca przedmiotem Umowy. Wzór Dokumentu nie stanowi porady prawnej, a Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za sposób jego wykorzystania przez Klienta.
 19. Zamówienie – dokonywane za pośrednictwem Serwisu, oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy, określające w szczególności rodzaj i ilość Wzoru Dokumentu lub Usługi.

III. Kontakt z Serwisem

 1. Adres fizyczny Operatora Serwisu: Dawid Kowalczyk Kancelaria Radcy Prawnego, prowadzący działalność pod adresem: ul. Młyńska nr 12 lok. 27, 31-474 Kraków.
 2. Adres do korespondencji Operatora Serwisu: Dawid Kowalczyk Kancelaria Radcy Prawnego, Skrytka pocztowa nr 394, 30-960 Kraków.
 3. Adres e-mail Operatora Serwisu: biuro@twojewzory.pl.
 4. Numer rachunku bankowego Operatora Serwisu: 47 1140 2004 0000 3802 8365 3509.
 5. Klient może porozumieć się telefonicznie z Operatorem Serwisu (tel. + 48 536-462-795) w dni robocze, w godzinach 10.00-16.00.

IV. Funkcjonalność Serwisu

 1. Głównymi funkcjonalnościami Serwisu są:
 • możliwość nabycia Wzoru Dokumentu,
 • możliwość zapoznania się z Treściami,
 • możliwość skorzystania z Newslettera,
 • możliwość nabycia Usługi.
 1.  
 2. W celu nabycia Wzoru Dokumentu lub Usługi, należy dokonać Zamówienia. Proces dokonania Zamówienia opisany został w punkcie IV poniżej.
 3. Celem uniknięcia wątpliwości, Operator Serwisu wskazuje, że:
  – zamieszczone w Serwisie Treści nie stanowią żadnej formy porady, w szczególności porady lub opinii prawnej ani żadnej formy rekomendacji,
  – Wzory Dokumentów i Usługi dostępne za pośrednictwem Serwisu mają charakter poglądowy i informacyjny – nie stanowią gotowych dokumentów przeznaczonych do wykorzystania jako dokumenty prawne. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody Klienta wynikające z wykorzystania Wzorów Dokumentów lub Usług.
 4. Jeżeli korzystanie ze Wzoru Dokumentu lub Usługi wymagałoby spełnienia przez Klienta dodatkowych warunków technicznych, warunki te wskazane są w opisie takiego Wzoru Dokumentu lub Usługi w Serwisie.
 5. Klient może zapisać się do Newslettera. Podanie wymaganych przez Serwis danych, zaakceptowanie Regulaminu i Polityki Prywatności oraz kliknięcie przycisku „Subskrybuj” jest równoznaczne z zawarciem umowy na dostarczanie Newslettera oraz wyrażeniem zgody na otrzymywanie od Operatora Serwisu Newslettera drogą mailową. Zgodę, o której mowa w zdaniu poprzednim można wycofać w każdym czasie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

V. Zasady składania Zamówienia

 1. Aby nabyć Wzór Dokumentu lub Usługę Klient powinien dokonać Zamówienia. Aby dokonać Zamówienia, Klient powinien spełnić obowiązki znajdujące się w treści Serwisu, w tym w szczególności wypełnić dedykowany formularz, zaakceptować Regulamin i Politykę Prywatności oraz regulamin Dostawcy Usług Płatniczych oraz kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”.
 2. Wraz z kliknięciem w przycisk „Kupuję i płacę” następuje złożenie Zamówienia oraz następuje przekierowanie na stronę internetową Dostawcy Usług Płatniczych w celu dokonania płatności za Wzór Dokumentu lub Usługę.
 3. Po złożeniu Zamówienia oraz dokonaniu płatności przez Klienta, dochodzi do zawarcia Umowy.
 4. Realizacja Umowy następuje po otrzymaniu płatności przez Operatora Serwisu, poprzez wysyłkę Wzoru Dokumentu lub linku umożliwiającego jego pobranie, na adres mailowy podany podczas dokonywania Zamówienia. Wysyłka Wzoru Dokumentu następuje niezwłocznie po otrzymaniu płatności, nie później niż  24 godziny od chwili otrzymania płatności. Potwierdzenie zakupu następuje na wskazany przez Klienta w Formularzu Zamówienia adres e-mail.
 5. W sytuacji pojawienia się trudności z uruchomieniem bądź pobraniem Wzoru Dokumentu, Klient zobowiązany jest skontaktować się z Operatorem Serwisu mailowo na adres e-mail: biuro@twojewzory.pl. Operator Serwisu nie udziela porad prawnych w zakresie korzystania przez Klienta ze Wzoru Dokumentu, chyba że Klient zawrze osobne porozumienie z Operatorem Serwisu w tym przedmiocie.
 6. Jeżeli Klient chce otrzymać fakturę VAT za zakupiony Wzór Dokumentu lub Usługę, powinien w trakcie składania zamówienia kliknąć w Formularzu Zamówienia przycisk „Faktura” i wskazać dane niezbędne do jej wystawienia. Klient wyraża zgodę na dostarczanie faktury wyłącznie w formie elektronicznej na podany przy Zamówieniu adres e-mail.
 7. Składając zamówienie na Wzór Dokumentu Klient oświadcza, że zgadza się na jego dostarczenie oraz przyjmuje do wiadomości, że dostarczenie mu Wzoru Dokumentu spowoduje utratę prawa Klienta do odstąpienia od umowy o którym mowa w pkt XI Regulaminu.

VI. Realizacja Usługi konsultacji

 1. Za pośrednictwem Serwisu, Klient ma możliwość nabycia Usługi konsultacji do wybranego Wzoru Dokumentu. Jednorazowa Usługa konsultacji trwa nie dłużej niż 15 minut.
 2. Realizacja Usługi konsultacji możliwa jest po uprzednim złożeniu Zamówienia i dokonaniu zapłaty przez Klienta.
 3. Po złożeniu Zamówienia i po otrzymaniu płatności, Operator Serwisu niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie i przyjmuje Zamówienie do realizacji.
 4. Realizacja wykupionej Usługi następuje w terminie ustalonym indywidualnie z Klientem, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania płatności. Ustalenie terminu i formy realizacji Usługi (połączenie telefoniczne, połączenie zdalne z wykorzystaniem głosu i obrazu lub w inny ustalony sposób) oraz przesłanie potwierdzenia Zamówienia następuje na wskazany przez Klienta w Formularzu Zamówienia adres e-mail.
 5. Stosownie do oczekiwań Klienta, Usługa konsultacji może być wielokrotnie powtórzona. Każde powtórzenie Usługi konsultacji wymaga złożenia przez Klienta odrębnego Zamówienia bez konieczności ponownego zakupu Wzoru Dokumentu. W celu powtórzenia Usługi konsultacji Klient obowiązany jest do kontaktu z Operatorem Serwisu na adres e-mail: biuro@twojewzory.pl.
 6. Składając zamówienie na Usługę konsultacji Klient oświadcza, że zgadza się na wykonanie Usługi oraz przyjmuje do wiadomości, że wykonanie Usługi konsultacji spowoduje utratę prawa Klienta do odstąpienia od umowy.

VII. Oferowane metody dostawy i zasady płatności

 1. Dostarczenie Wzoru Dokumentu następuje na wskazany przez Klienta w Formularzu Zamówienia adres e-mail. Wzór Dokumentu dostarczany jest przesyłką elektroniczną w formie pliku o formacie docx i pdf.
 2. Ceny Wzorów Dokumentów i Usług podawane w Serwisie wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Poza podatkiem od towarów i usług, podawane ceny  obejmują koszt dostawy, w tym opłaty i prowizje należne Dostawcy Usług Płatniczych.
 3. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany cen Wzorów Dokumentów i Usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz stosowania unikalnych kodów promocyjnych dostępnych poza Serwisem.
 4. Klient może dokonać płatności za Zamawiany Wzór Dokumentu i Usługę poprzez płatność przelewem za pośrednictwem Dostawcy Usług Płatniczych (Przelewy24).

VIII. Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników gromadzonych za pośrednictwem Serwisu jest Operator Serwisu.
 2. Szczegółowe zasady dotyczące gromadzenia, przetwarzania i utrwalania danych osobowych Użytkowników określa Polityka Prywatności stanowiąca integralną część niniejszego Regulaminu. Polityka prywatności dostępna jest pod adresem:
  https://twojewzory.pl/index.php/polityka-prywatnosci/

IX. Wymagania techniczne

 1. Korzystanie z Serwisu odbywa się za pośrednictwem publicznej sieci Internet, która nie gwarantuje niezawodności ani poufności komunikacji pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem Serwisu, w tym w odniesieniu do treści przekazywanych informacji oraz poufności danych Użytkownika.
 2. Zaleca się posiadanie przez Użytkownika aktualnego oprogramowania antywirusowego.
 3. Do korzystania z zawartości Serwisu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień na Wzory Dokumentów i Usługi, niezbędne są:
 • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet typu komputer, laptop, telefon, tablet i przeglądarką internetową,
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 • włączona obsługa plików cookies.
 1.  
 2. W przypadku korzystania z Serwisu za pomocą urządzeń mobilnych zalecany jest  system Android w wersji nie starszej niż 7.0 lub system iOS w wersji nie starszej niż 13.0.
 3. O ile z opisu Wzoru Dokumentu lub Usługi zamieszczonych w Serwisie nie wynika inaczej, do korzystania z Wzoru Dokumentu konieczne jest skorzystanie z odpowiedniego oprogramowania, w tym np. Microsoft Word i Adobe Acrobat Reader, zaś do skorzystania z Usługi konsultacyjnej konieczne jest skorzystanie bądź z aparatu telefonicznego, bądź z odpowiedniego oprogramowania (np. aplikacji Google Meets, Zoom, Skype, Teams lub innej podobnej) w celu konsultacji z wykorzystaniem obrazu.
 4. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niedochowania przez Użytkownika wyżej wymienionych wymagań technicznych.

X. Rejestracja Konta Klienta

 1. Przeglądanie Treści publikowanych na łamach Serwisu nie wymaga zakładania Konta. Składanie Zamówień przez Klienta na Wzory Dokumentów oraz Usługi oferowane za pośrednictwem Serwisu możliwe jest jedynie po rejestracji Konta w Serwisie.
 2. W celu rejestracji Konta należy kliknąć przycisk „Zarejestruj się”, a następnie wybrać z menu metodę rejestracji polegającą bądź na podaniu adresu poczty elektronicznej i hasła bądź rejestracji przy użycia konta Google, Apple lub Facebook.

XI. Odstąpienie od Umowy

 1. Konsument w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego oraz osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie ma ona charakteru zawodowego dla tej osoby, może odstąpić od umowy dotyczącej nabycia Wzoru Dokumentu lub Usługi bez podania przyczyny w terminie 14 dni od zawarcia umowy z Operatorem Serwisu, składając stosowne oświadczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że Konsument wyraził wolę skorzystania z jej przedmiotu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (co łączy się z utratą prawa do odstąpienia od umowy) a Operator Serwisu spełnił świadczenie będące przedmiotem Umowy.
 2. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu Serwisu.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty lub za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Operatora Serwisu. Oświadczenie może być złożone również na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 4. W przypadku przesłania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy drogą elektroniczną, Operator Serwisu niezwłocznie odeśle na adres e-mail składającemu oświadczenie potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do Umowy, jeżeli Operator Serwisu dostarczył Zamawiającemu zakupiony Wzór Dokumentu oraz w odniesieniu do Usługi konsultacyjnej po jej realizacji.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy lub świadczenia Usługi Operator Serwisu zobowiązany jest zwrócić Klientowi uiszczoną cenę za Wzór Dokumentu lub Usługę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot ceny następuje przelewem na rachunek bankowy Klienta wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

XII. Rozwiązanie umowy

 1. Klient jest uprawniony do usunięcia jego Konta z Serwisu oraz rezygnacji z Newslettera, a tym samym  do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie. Klient informuje Operatora Serwisu o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przesyłając odpowiednie oświadczenie na adres e-mail Operatora Serwisu: biuro@twojewzory.pl.
 2. Operator Serwisu jest uprawniony do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z ważnych przyczyn, z zachowaniem 2 tygodniowego okresu wypowiedzenia. O rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Operator Serwisu poinformuje Klienta za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej, podanego przez Klienta podczas zawierania wypowiadanej Umowy. Operator Serwisu jest również uprawniony do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie wskazanym w pkt. XVII ust. 4 Regulaminu.

XIII. Reklamacje

 1. Użytkownik ma możliwość wniesienia reklamacji dotyczącej funkcjonowania Serwisu lub korzystania ze Wzorów Dokumentów lub Usług. Reklamację należy przesłać na adres e-mail Operatora Serwisu: biuro@twojewzory.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: dane identyfikacyjne Użytkownika oraz dokładny opis okoliczności i nieprawidłowości będących przyczyną reklamacji.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje nie pozwolą Operatorowi Serwisu na rozpoznanie reklamacji, Operator Serwisu zwróci się do Użytkownika o wyjaśnienie wątpliwości lub o udzielenie dodatkowych informacji drogą elektroniczną, jeżeli będzie to konieczne do rozpoznania reklamacji przez Operatora Serwisu, wskazując dokładnie takie wątpliwości lub wymagane informacje. Jeżeli pomimo tego Użytkownik nie prześle wymaganych danych, Operator Serwisu może pozostawić reklamację bez rozpatrzenia.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest drogą elektroniczną na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym. Brak odpowiedzi ze strony Operatora Serwisu na reklamację w ww. terminie należy traktować jako jej uznanie.

XIV. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

XV. Prawa autorskie

 1. Operator Serwisu oświadcza, że jest uprawniony z tytułu autorskich praw majątkowych do Wzorów Dokumentów i Treści udostępnianych za pośrednictwem Serwisu.
 2. Operator Serwisu oświadcza, że Wzory Dokumentów i Treści nie są obciążone prawami osób trzecich, oraz zostały sporządzone z poszanowaniem praw autorskich oraz dóbr osobistych osób trzecich.
 3. Operator Serwisu oświadcza, że ilekroć Autorem Wzoru Dokumentu jest osoba trzecia, Autor ten zrzekł się prawa do wykonywania osobistych praw autorskich do Wzoru Dokumentu tak w stosunku do Operatora Serwisu, jak również w stosunku do Klientów, którzy zawarli Umowę z Operatorem Serwisu dotyczącą Wzoru Dokumentu.
 4. Operator Serwisu udziela Klientowi na czas nieoznaczony licencji niewyłącznej na korzystanie z nabytego przez Klienta Wzoru Dokumentu w zakresie określonym w Regulaminie. Licencja może być wykonywana na terenie Polski oraz państw członkowskich Unii Europejskiej.
 5. Udzielenie licencji do korzystania ze Wzoru Dokumentu następuje odpłatnie. Zapłacona przez Klienta cena za Wzór Dokumentu uwzględnia wynagrodzenie za licencję.
 6. Operator Serwisu udziela Klientowi zgody na korzystanie z nabytego Wzoru Dokumentu na następujących polach eksploatacji:
 • utrwalania i zwielokrotnienia Wzoru Dokumentu techniką cyfrową (digitalizacja), techniką druku komputerowego oraz techniką reprograficzną,
 • wprowadzania Wzoru Dokumentu jako całości lub jego części, do pamięci komputera lub urządzenia mobilnego (np. smartfon, tablet) w taki sposób, aby Klient mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
 • udostępniania egzemplarza Wzoru Dokumentu wyłącznie w postępowaniach sądowych, administracyjnych albo innych postępowaniach toczących się z udziałem Klienta przed organami władzy publicznej, sądami arbitrażowymi i mediacjach organom i osobom prowadzącym te postępowania, a także ich uczestnikom i pełnomocnikom, w tym pełnomocnikom Klienta.

  12. Klient ma prawo do zmiany treści lub formatu Wzoru Dokumentu w zakresie uzasadnionym korzystaniem ze Wzoru Dokumentu na podstawie Regulaminu lub w ramach użytku osobistego.

  13. Poza wyjątkami wskazanymi w ust. 6 powyżej Klient nie ma prawa udostępniania egzemplarza Wzoru Dokumentu osobom trzecim w żadnej formie, w szczególności za pośrednictwem sieci Internet, jak również nie ma prawa udzielania dalszych licencji na korzystanie ze Wzoru Dokumentu, a ponadto prawa odsprzedaży, najmu lub użyczania Wzoru Dokumentu.

  14. W przypadku naruszenia warunków licencji określonych w Regulaminie, Operator Serwisu będzie dochodził od Klienta naprawienia szkody lub innych praw na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

XVI. Odpowiedzialność Operatora Serwisu

 1. Operator Serwisu podejmuje starania, aby zapewnić niczym niezakłócone działanie Serwisu oraz dąży do publikowania aktualnych Treści.
 2. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za prawne, finansowe lub jakiekolwiek inne negatywne konsekwencje płynące z nieaktualnych Treści (w szczególności spowodowanych zmianami przepisów prawa) lub dlatego, że określone Treści są niedokładne, niekompletne lub niedostępne w danym momencie, w tym nie ponosi odpowiedzialności za prawne, finansowe lub jakiekolwiek inne negatywne konsekwencje wynikające z polegania na takich Treściach. W szczególności Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty poniesione przez Użytkownika lub osoby trzecie związane w jakikolwiek sposób z wykorzystaniem tych informacji, w tym w celu podjęcia decyzji w indywidualnej sprawie. Użytkownik korzysta z Serwisu i funkcjonalności dostępnych w ramach Serwisu wyłącznie na własne ryzyko i własną odpowiedzialność.
 3. Operator Serwisu w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 4. Treści publikowane na łamach Serwisu mogą zawierać linki do stron internetowych należących do podmiotów trzecich. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie tych stron, w szczególności za dostępność treści zawartych na tych stronach.
 5. Operator Serwisu zastrzega, że wszelkie Treści, Wzory Dokumentów i Usługi oferowanie za pośrednictwem Serwisu nie stanowią porad lub opinii prawnych. Nabycie lub skorzystanie przez Użytkownika albo osoby trzecie z dostępnych na łamach Serwisu Treści, Wzorów Dokumentów lub Usług nie może być traktowane jako udzielenie przez Operatora Serwisu lub Autora Wzoru Dokumentu pomocy prawnej Użytkownikowi lub osobie trzeciej, chyba że strony zawrą odrębną umowę w tym zakresie.
 6. Wobec osób nie będących Konsumentami lub osobami na podstawie przepisów prawa traktowanych jak konsumenci, wyłączona jest rękojmia Operatora Serwisu związana z wadami Wzorów Dokumentów lub Usług.

XVII. Niedopuszczalne działania użytkowników

 1. Użytkownicy są uprawnieni do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, w granicach prawa i z poszanowaniem praw i własności innych osób. W szczególności Użytkownicy zobowiązują się do:
 • nie podejmowania działań, które mogłyby zakłócić prawidłowe działanie Serwisu, w tym nie ingerować w zawartość Treści i funkcjonalności oferowane prze Serwis, jak również w elementy informatyczne Serwisu,
 • nie podejmowania działań nieetycznych lub niezgodnych z prawem,
 • powstrzymania się od działania w złej wierze, nadużywania funkcjonalności Serwisu, wykorzystywania Serwisu i usług świadczonych za jego pośrednictwem niezgodnie z jego przeznaczeniem i niezgodnie z Regulaminem.
 1.  
 2. Zabrania się agregowania i przetwarzania danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie w celu ich dalszego wykorzystywania w ramach jakichkolwiek działań poza wynikającymi z celu funkcjonalności Serwisu oraz dopuszczalnych w ramach postanowień Regulaminu, a także ich dalszego udostępniania w ramach innych serwisów internetowych.
 3. Zabrania się dokonywania ekstrakcji danych oraz informacji dostępnych w Serwisie, w szczególności z użyciem botów i innych narzędzi informatycznych lub programistycznych.
 4. W przypadku poważnego naruszenia prawa z wykorzystaniem Serwisu, jak również poważnego lub powtarzającego się naruszenia Regulaminu, Operator Serwisu może w trybie natychmiastowym, z zachowaniem zasad proporcjonalności i poszanowania swobody obrotu, zawiesić lub zablokować Użytkownikowi możliwość korzystania z określonych funkcjonalności Serwisu oraz zawiesić lub rozwiązać umowę łączącą Operatora Serwisu z Klientem.

XVIII. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane przez Operatora Serwisu lub za pośrednictwem Serwisu zawierane są w języku polskim.
 2. Operator Serwisu dopuszcza możliwość skierowania na drogę postępowania mediacyjnego sporów z Klientem wynikłych w wyniku zawartych umów na odległość.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Regulamin oraz odpowiednie zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.
 4. Operator Serwisu uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku:
 • zmian organizacyjnych lub prawnych Operatora Serwisu,
 • zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Serwisu,
 • zmiany funkcjonalności Serwisu,
 • zmiany zakresu Produktów lub usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu,
 • wyczerpania lub modyfikacji koncepcji biznesowej.
 1.  
 2.  Operator Serwisu zobowiązany jest do uprzedniego poinformowania Użytkowników o zmianie Regulaminu poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji w treści Serwisu. Korzystanie z Serwisu po upływie terminu, o którym mowa w ustępie poprzedzającym oznacza zgodę na zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu nie zmienia ich treści i warunków.
 3. Użytkownik, który nie wyraża zgody na zmiany w Regulaminie, jest uprawniony do rozwiązania umowy z Operatorem Serwisu bez zachowania okresu wypowiedzenia w terminie 30 dni od dnia poinformowania go przez Operatora Serwisu o zmianie Regulaminu na zasadach określonych w pkt. XII ust. 1. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na zmiany w Regulaminie, dalsze korzystanie przez niego z Serwisu nie będzie dozwolone. Brak oświadczenia w formie i w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim lub dalsze korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wejściu w życie zmian w Regulaminie jest równoznaczne z akceptacją tych zmian.
 4. Jeżeli w danym momencie Operator Serwisu nie powoła się na jedno z postanowień niniejszego Regulaminu, nie należy tego interpretować jako zrzeczenia się prawa do powołania się na nie w późniejszym terminie.
 5. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu jest nieważne lub nieskuteczne, nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień. Nieważne lub nieskuteczne postanowienia zostaną zastąpione postanowieniami, które w największym stopniu odpowiadają celowi biznesowemu i charakterowi relacji między Operatorem Serwisu a Użytkownikiem.
 6. Aktualny Regulamin Sklepu Internetowego jest publikowany w Serwisie oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczony drogą elektroniczną, na wskazany przez niego adres e-mail.


Wzór oświadczenia odstąpienia od umowy

Scroll to Top